0%

1- چقدر با بستن جزئیات نهایی یک پروژه در حالیکه بخش های چالش برانگیز آن /انجام شده کلنجار می روید؟

2- چقدر با نظم دادن به چیزها زمانی که باید کاری انجام دهید که نیاز به سازماندهی دارد، مشکل دارید؟

3- چقدر در به خاطر سپردن قرارها یا /تکالیف/ مشکل دارید؟

4- موقعی که شما کاری دارید که نیاز به مقدار زیادی فکر کردن دارد، چقدر از شروع آن اجتناب می کنید یا طفره می روید؟

5- زمانی که مجبورید برای مدت طولانی بنشینید، چقدر دست و پای خود را تکان می دهید؟

6- هر چند وقت یکباراحساس فعال بودن بیش از حد یا اجبار به انجام کارها میکنید، مثل اینکه با موتور هدایت می شود؟

7- موقعی که باید روی پروژه خسته کننده و سخت کار کنید، چه قدر خطاهای از روی بی دقتی مرتکب می شوید؟

8- زمانی که کار تکراری و خسته کننده انجام می دهید، چقدر در متمرکز نگه داشتن خودتان مشکل دارید؟

9- چقدر در تمرکز کردن بر آنچه دیگران به شما می گویند مشکل دارید، حتی زمانی که مستقیما با شما صحبت می کنند؟

10- چقدر چیزها را گم می کنید یا با پیدا کردنشان در خانه یا سر کار مشکل دارید؟

11- چقدر حواستان با فعالیت یا سر و صدای اطرافتان پرت می شود؟

12- چقدر در جلسات یا دیگر موقعیت هایی که انتظار می رود بنشینید، صندلی خود را ترک می کنید؟

13- چقدر احساس بی قراری یا ناآرامی می کنید؟

14- زمانی که تنها هستید و وقت دارید، چقدر در آرام سازی و استراحت کردن مشکل دارید؟

15- چقدر وقتی که در موقعیت های اجتماعی هستید، متوجه می شوید که دارید پر حرفی می کنید؟

16- موقعی که در حال مکالمه هستید، چقدر جملات افرادی که با آنها صحبت می کنید را تکمیل می کنید، قبل از اینکه آنها خودشان جمله شان را تمام کنند؟

17- مواقعی که باید در نوبت باشید، چقدر در نوبت منتظر ماندن برایتان مشکل است؟

18- چقدر وقتی دیگران مشغول هستند، مزاحم آنها می شوید؟

اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ- ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ (ADHD) در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
بیش فعالی شدید
نیاز به بررسی بیشتر با مراجعه به روان درمانگر