0%

1ـ جوك تعریف میکنم و همکلاسی هایم را میخندانم.

2ـ هنگامی که یک کار گروهی انجام میدهیم، سعی میکنم همکلاسی هایم را وادار به انجام کار، آن جوري که میخواهم، نمایم.

3ـ هنگامی که شخصی پشت سر بچه هاي دیگر بدگویی میکند، از آنها دفاع میکنم.

4ـ فراموش میکنم اشیایی را که از همکلاسی هایم قرض گرفته ام به آنها برگردانم.

5ـ هنگامی که همکلاسی هایم در ورزش ناشی گري میکنند، دستشان میاندازم.

6ـ جاهایی که دوست دارم بروم، از همکلاسی هایم میخواهم که با من بیایند.

7ـ وقتی همکلاسی هایم از من براي انجام تکالیفشان کمک میخواهند، به آنها کمک میکنم.

8ـ وقتی همکلاسی هایم از من میخواهند کاري را انجام ندهم ، به آنها توجهی نمیکنم.

9ـ به همکلاسی هایم پیشنهاد میکنم تا در انجام تکالیفشان به آنها کمک کنم.

10ـ وقتی از شکل ظاهري کسی خوشم نمیآید، این موضوع را به او میگویم.

11ـ وقتی دوستانم میخواهند در مورد مشکلی صحبت کنند، به آنها گوش میدهم.

12ـ وقتی همکلاسی هایم کاري را اشتباه انجام میدهند به آنها میخندم.

13ـ همکلاسی هایم که دوستشان ندارم را تحت فشار قرار میدهم.

14ـ وقتی میخواهم کاري را انجام دهم، سعی میکنم دوستان دیگر را نیز راضی کنم، حتی اگر آنها نخواهند.

15ـ در هر کار گروهی نوبت هر کدام از اعضاي گروه را رعایت میکنم.

16ـ هنگامی که با دوستان هستم، فقط در مورد مسائل مورد علاقه خودم با آنها صحبت میکنم.

17ـ من از همکلاسی هایم راهنمایی یا مشورت میگیرم.

18ـ من به برخی همکلاسی هایم میگویم که تو آدم خوبی هستی.

19ـ وقتی علاقه اي به صحبت هاي همکلاسی هایم نداشته باشم، به آنها توجه نمیکنم.

20ـ براي رهایی از مشکل، دروغ میگویم.

21ـ وقتی قرار است کاري انجام شود، همیشه این من هستم که به همکلاسی هایم میگویم که چه کاري را بکنند.

22ـ وقتی با بهترین دوستم هستم، به بچه هاي دیگر توجهی نمیکنم.

23ـ دنبال کارهایی هستم که دوستان یا همکلاسی هایم را تحت تأثیر قرار دهم.

24ـ وقتی در یک بازي بازنده میشوم، به بچه ها میگویم که بازیتان خوب بود.

25ـ وقتی میدانم همکلاسی هایم از چیزي خوششان میآید، آنها را در آن سهیم میکنم.

26ـ وقتی همکلاسی هایم پول میخواهند، به آنها قرض میدهم.

27ـ وقتی همکلاسی هایم من را عصبانی میکنند، آنها را میزنم.

28ـ وقتی میدانم که موجب ناراحتی همکلاسی هایم شده ام، عذرخواهی میکنم.

29ـ وقتی همکلاسی هایم دیگر به خاطر اشتباه من سرزنش میشوند، حقیقت را میگویم.

30ـ وقتی با گروهی از بچه ها هستم، من بیشتر از بقیه صحبت میکنم.

31ـ وقتی همکلاسی هایم من را تحسین میکنند به آنها توجه میکنم.

32ـ وقتی عصبانی میشوم، اشیاء اطرافم را پرت میکنم.

33ـ اگر دوستانم در موقعیت خاصی از من لباس بخواهند، لباس هایم را به آنها قرض میدهم.

34ـ وقتی همکلاسی هایم کار خاصی براي من انجام میدهند، از آنها تشکر میکنم.

35ـ وقتی با گروهی از همکلاس یهایم کار میکنم، سهم خودم را انجام میدهم.

36ـ وقتی عصبانی هستم، با اسم هاي بدي همکلاسی هایم را صدا میزنم.

37ـ رازدار هستم.

38ـ احساسات واقعی خودم را درباره موضوعات با همکلاسی هایم بازگو میکنم.

39ـ وقتی دوستانم میخواهند از غذاي من بخورند، غذایم را با آنها تقسیم میکنم.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)
رفتار غیر اجتماعی
رفتار اجتماعی مطلوب