0%

چقدر غمگین هستید؟

چقدر احساس بدبینی می کنید؟

آیا احساس شکست می کنید؟

آیا از شرایط خود راضی هستید و احساس لذت می کنید؟

آیا احساس گناه می کنید؟

آیا خود را مستحق تنبیه شدن می دانید؟

در مورد خودتان چه احساسی دارید؟

آیا خودتان را سرزنش می کنید؟

آیا به خودکشی فکر می کنید؟

چقدر گریه می کنید؟

آیا احساس بی قراری می کنید؟

آیا احساس می کنید که در حال کناره گیری از اجتماع هستید؟

آیا در تصمیم گیری ها دچار مشکل هستید؟

آیا احساس بی ارزشی می کنید؟

آیا احساس می کنید که انرژی خود را از دست داده اید؟

آیا در الگوی خوابتان تغییر ایجاد شده است؟

میزان تحریک پذیری تان چقدر است؟

آیا در میزان اشتهایتان تغییری ایجاد شده است؟

وضعیت تمرکزتان چطور است؟

تا چه میزان احساس خستگی می کنید؟

آیا میل یا علاقه جنسی تان تغییری داشته است؟

پرسشنامه اضطراب بک 2
افسردگی جزئی
افسردگی خفیف
افسردگی متوسط
افسردگی شدید