0%

کرختی و گزگز شدن (مور مور شدن)

عرق کردن بر اثر گرما

احساس لرزش در پاها

ناتونی در حفظ آرامش

ترس از وقوع حادثه بد

سرگیجه و منگی

تپش قلب و نفس نفس زدن

داشتن حالت متغیر (بی ثبات)

داشتن احساس ترس و وحشت

احساس عصبانیت

احساس خفگی

لرزش دست ها

لرزش کل بدن

ترس از از دست دادن کنترل

به سختی نفس کشیدن

ترس از مردن

حالت ترس مداوم

سوء هاضمه و ناراحتی در شکم

غش کردن (از حال رفتن)

عرق کردن (که ناشى از گرما نباشد)

سرخ شدن صورت

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)
درجه اضطراب شما کم است.
درجه اضطراب شما خفیف است.
درجه اضطراب شما متوسط است.
درجه اضطراب شما شدید است.