0%

بی توجه است، حواسش به راحتی پرت می شود.

عصبانی و خشمگین است.

در انجام دادن یا تمام کردن تکالیف مشکل دارد.

همیشه در حال حرکت است یا طوری عمل می کند که انگار با یک موتور حرکت می کند.

مدت زمان توجه و تمرکز او کوتاه است.

با بزرگترها مشاجره می کند.

دست یا پاهایش را تکان می دهد یا در جای خود وول می خورد.

در تمام کردن تکالیفش ناموفق است.

کنترل کردن او در فروشگاه های بزرگ یا هنگام خرید از مغازه دشوار است.

در خانه یا مدرسه بی نظم و به هم ریخته است.

کنترل خود را از دست می دهد.

برای انجام تکالیف نیاز به نظارت از نزدیک دارد.

فقط وقتی به چیزی علاقه مند باشد به آن توجه می کند.

در موقعیت هایی که نامناسب است، به شدت نگران می شود یا بالا پایین می پرد.

حواس پرت است یا مدت زمان توجه و تمرکز او کم است.

تحریک پذیر است.

از مشغول شدن به تکالیفی که نیازمند تلاش ذهنی مدام است اجتناب می کند یا اکراه نشان می دهد یا در آن ها مشکل دارد.

بی قرار است و وول می خورد.

وقتی برای انجام کاری دستور می گیرد حواسش پرت می شود.

به طور جدی با درخواست بزرگ تر ها مخالفت می کند یا از انجام آن خودداری می کند.

در تمرکز پیدا کردن در کلاس مشکل دارد.

در انتظار کشیدن در صف یا منتظر نوبت ماندن در بازی ها و یا موقعیت های گروهی مشکل دارد.

جای خود را در کلاس یا سایر موقعیت هایی که در آن ها انتظار می رود در جای خود بماند ترک می کند.

عمدا کارهایی می کند تا دیگران را آزار دهد.

دستورات را پیگیری نمی کند و در تمام کردن کارهای مدرسه، کارهای روزمره یا وظایف خود ناموفق است (ناشی از رفتار مقابله جویانه یا ناتوانی در درک دستورات نیست.)

به راحتی در تلاش هایش مایوس می شود.

تست بیش فعالی کانرز
اختلال نقص توجه یا بیش فعالی
کودک شما با توجه به پاسخ هایی که به سوالات این پرسش نامه داده اید، نشانه های اختلال نقص توجه یا بیش فعالی (ADHD) را از خود بروز داده است. سعی کنید حتما در روزهای آینده با یک روانپزشک مشورت نمایید تا بیشترین میزان کمک و حمایت را از فرزند خود به عمل آورده باشید.