0%

1 -چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت می مانید؟

2 -چقدر به خاطر آنلاین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

3 -چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می دهید؟

4 -چقدر از طریق اینترنت با كاربران دیگر رابطه ایجاد می كنید؟

5 -چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودنتان شاكی هستند؟

6 -چقدر به خاطر اینترنت؛ نمرات و كارهایتان در مدرسه افت كرده است؟

7 -چقدر ایمیل هایتان را پیش از كارهای ضروری دیگرتان چك می كنید؟

8 -چقدر عملكرد كاری و بهره وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟

9 -وقتی از شما می پرسند كه چه كارهایی آنلاین انجام می دهید؛ چقدر در موضع تدافعی یا پنهان كاری قرار می گیرید؟

10 -چقدر افكار آزاردهنده در زندگی را با افكار آرام بخش در اینترنت خنثی می كنید؟

11-چقدر وقتی در اینترنت هستید؛ احساس می كنید توان پیش بینی امور را دارید؟

12 -چقدر فكر می كنید كه زندگی بدون اینترنت، چیزی كسالت بار؛ تهی و بی لذت است؟

13 -چقدر وقتی كسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود؛ غر میزنید؛ فریاد میزنید یا عصبانی می شوید؟

15 .چقدر فكر می كنید كه در حالت آفلاین حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

16 .چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را به كار می برید: فقط چند دقیقه مونده؛ الان میام

17 .چقدر سعی كرده اید از میزان آنلاین بودن خود بكاهید و موفق نشده اید؟

18 .چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی كنید؟

19 .چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران؛ ترجیح می دهید؟

20 .چقدر وقتی آفلاین هستید؛ احساس افسردگی و عصبیت دارید كه با آنلاین شدن از بین می رود؟

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت دکتر کیمبرلی یانگ (IAT)
كاربر معمولی هستید.
دارید دچار مشكل اعتیاد اینترنتی می شوید؛ مراقب باشید.
شما به اكثر پرسش ها نمرات 4 یا 5 داده اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید.