رخ نامه

مواجهه با سوگ

مواجهه با سوگ

فقدان و از دست دادن نزدیکان، یکی از تجربه های تلخ و گریز ناپذیر برای اکثر افراد محسوب می شود و واکنش های هیجانی و رفتاری متعاقب فقدان و سوگواری فرآیندی طبیعی برای سازگاری با این تجربه ناخوشایند می باشند. پس از فقدان، سلسله ای از واکنش ها مثل انکار، شوک، سرگردانی، خشم،...

برگشتن به مدرسه

برگشتن به مدرسه

به نیمه های تابستان رسیدیم و یواش یواش بوی برگشتن به مدرسه میاد. سال تحصیلی گذشته، برای دانش آموزان، معلمان و والدین سال متفاوتی بود که در نهایت با تعطیلی های اجباری پیش آمده، تجربه ی آموزش و تحصیل مجازی را به دنبال داشت. تجربه ای که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است...