02122716935 - 02122716955 info@drdaneshmand.com

رخ نامه

اینجا جای مطالب وبلاگی است؛ شعری، برگی از کتابی، معرفی فیلمی و گاهی هم دلنوشته های شخصی …
فضایی برای نوشتن آرام و راحت آن‌چه می خواهم و یا شما می خواهید و با نام خود برای من ارسال می کنید تا در اینجا با دیگران بگذارم.
رخ نامه را نیز به ‌طنز و با پیشنهاد یکی از دوستان در برگردان «فیس بوک» اقتباس کردم و امید دارم آن چه که نه صرفا به روان پزشکی مرتبط است و در این صفحه می آید، مورد نظر قرار گیرد.
این «رخ نامه» است و هیچ ربطی به «فیس بوک» ندارد!

برگشتن به مدرسه

به نیمه های تابستان رسیدیم و یواش یواش بوی برگشتن به مدرسه میاد. سال تحصیلی گذشته، برای دانش آموزان، معلمان و والدین سال متفاوتی بود که در نهایت با تعطیلی های اجباری پیش آمده، تجربه ی آموزش و تحصیل مجازی را به دنبال داشت. تجربه ای که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است...

مواجهه با سوگ

فقدان و از دست دادن نزدیکان، یکی از تجربه های تلخ و گریز ناپذیر برای اکثر افراد محسوب می شود و واکنش های هیجانی و رفتاری متعاقب فقدان و سوگواری فرآیندی طبیعی برای سازگاری با این تجربه ناخوشایند می باشند. پس از فقدان، سلسله ای از واکنش ها مثل انکار، شوک، سرگردانی، خشم،...