02122716935 - 02122716955 info@drdaneshmand.com

رخ نامه

اینجا جای مطالب وبلاگی است؛ شعری، برگی از کتابی، معرفی فیلمی و گاهی هم دلنوشته های شخصی …
فضایی برای نوشتن آرام و راحت آن‌چه می خواهم و یا شما می خواهید و با نام خود برای من ارسال می کنید تا در اینجا با دیگران بگذارم.
رخ نامه را نیز به ‌طنز و با پیشنهاد یکی از دوستان در برگردان «فیس بوک» اقتباس کردم و امید دارم آن چه که نه صرفا به روان پزشکی مرتبط است و در این صفحه می آید، مورد نظر قرار گیرد.
این «رخ نامه» است و هیچ ربطی به «فیس بوک» ندارد!

مواجهه با سوگ

فقدان و از دست دادن نزدیکان، یکی از تجربه های تلخ و گریز ناپذیر برای اکثر افراد محسوب می شود و واکنش های هیجانی و رفتاری متعاقب فقدان و سوگواری فرآیندی طبیعی برای سازگاری با این تجربه ناخوشایند می باشند. پس از فقدان، سلسله ای از واکنش ها مثل انکار، شوک، سرگردانی، خشم،...

برگشتن به مدرسه

به نیمه های تابستان رسیدیم و یواش یواش بوی برگشتن به مدرسه میاد. سال تحصیلی گذشته، برای دانش آموزان، معلمان و والدین سال متفاوتی بود که در نهایت با تعطیلی های اجباری پیش آمده، تجربه ی آموزش و تحصیل مجازی را به دنبال داشت. تجربه ای که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است...